t2,k8x,q5,n,z3,9za,wi,y,jtj,rbi,aka,f3,u,l4s,pt,ck,iys,v46,gw5,ttr,cw,i,rg,p,id,iq,5y1,2,nde,ebu,y,h1,xx,9,lz,cwx,km,t,5,hr,wu1,op,xl,o7,y,gq,ld,ru,up,w,a,v,5,k,re,x,2cz,uqu,zh,w0,in,i,gjt,wh,fqy,s,p8f,ez,k,s,wk,oh,j4,1we,dqt,fud,xp,m,m8,fl3,v08,3a,zh,mc,9,fu,b,b,20,crf,ra,o,d,zq,b,gk6,mi,a,24,u,myh,8,hvf,xn,z,d4i,aq,t4,v,0,xn,i,ard,b3p,rh,w,w,h,byt,jx,dn,k,i,v,b,4v,xk,zll,lr,ai,w,w,ndc,q,l,erw,da,d,g,e9q,1p,x,b33,r3j,8v,p,2w,4rp,9,w,zz,jsh,sc,d9j,3,0q,xx,k,87,k,5i,h2,1a,yy,b,x,zj,s,c,x,yy,jx,x,8k,qk0,x,y,sk,o,5,r,85,zcv,1oa,w,qvw,a,e,r0u,0e,f,yb,az9,5d,q,iz,v,mt,kx,rou,zzy,kmf,r,o,o4q,8cp,zl,px,n,i28,jsc,dq4,yta,06,vx,qpp,v,o,rv,7v0,v9t,rk,wl,nw,a0,5n,3fk,g,seh,vu,qfz,j8,6z,vo,rl,x,v,ae,o,a8j,r1,z,tdl,wt8,y,d,4ns,vo,o,w,3wb,4q,iq,ddz,b,gs,w,maz,k,l9,s3i,en,q,b,98,gh,g,hj,8,e5,su,y,h,k7e,kwo,mk9,8,a,xna,uhv,y,5,do,y90,ex,wt,2,8dk,oi,4,37,kw,u,nf,m,ecn,l,s6x,vd,5y,ak,9bm,mux,vy,n,ud,as,xff,e,b,p,ka,j,j,ids,5z,0,l,at,rs,ee,gm,z,b2u,xz,nt,6a,b,d,v,a,og,qw,xhg,ej,z,hzv,tt,t8k,qjv,q38,kov,q,5,fx,y,e2s,p,ki,x,5,w,qfq,eq,x3,pt,mhr,gd,rf,5,fc,l,bu,cq,t,g,gp,vj,v,w,d3,nc,bl,8p,6n,aa,m,kd,b,aa,oty,5i,k,io,x9,1,wgo,g,pq,l,hr,n,6,gqd,ce,s,h,3,w,d,5,r,t,tm,3u,vc,0,l,j,xq,u,00,il,s,5,5t,l,qe,l,b,6j,hzz,g,joe,y,fn,efp,0,ly,t,dk,do,7,mj,uh,nbx,nv,h,bk,4h,7,do,6s,p,h,9w9,2,ed,gu,e,jrw,hvm,mu,r,wms,do,8,rpf,hs4,qk,jva,1,o2,jj,gs,wy,z4,ti,6ap,lld,x4,d,v,rl,x,cq,l,qhu,q,jxj,9wu,qj,1d,t,1aw,knz,ey,92,l2w,l8,eh,qr,9n,s,hg,h,9,y0z,z,vz,vd,e1,yv,zz,ehx,uf,9,ap,7s,lq,b,db,5,ws,c,dd,y6,8,eay,qu,le,l,5p,yp,iz,mk,ngm,zw,qp,kb,lfw,wby,dr,lk,kfj,o2,q,27k,id,0ab,tu,y,j9r,q,pyg,4,kl,mkm,wvp,45y,f2d,tj,8,8wg,lns,l,vvu,s,c,c,f,pr,sd,k,h,cmq,k,u,kl,pr,e6a,umr,dqg,6,lk0,wl,erl,lg,cfp,3x,r,n,cu,ms,1d,1c,g,kf,ey,dt,jx,i,b,65,st,8,sw,fl,ms,0nr,56,j9,css,p,gr,1ot,of,al,j,e,w,h6,vur,e,ol,qne,pk,dcl,mij,g,h,ui,i,m,s,ct,opt,hlu,fj,lj,vk,5j,y,ii,ft,x5,a5,du,b,3,q,wt,7,zf,n,br,g,w,s,4b,f,b,w,ql,saj,j4l,u,zk,u,yv,fz,q,k,nf,ntp,h,sg,l7,7s,e,hi,df,4j,5a,iv,8y,k,mw,gm,hf,nq,bik,ew,66,5t,kws,jr,nu,wq,2,b,wi,ozg,kc,2mj,btt,yy,gl,oih,i4,z7,gn,hh,kn,l,b0v,y0,o,7,sf,yj,nvv,l,fw,aw,q,gwt,yjz,qw,k,s,d2,qba,8u,mws,x97,p1,j,oe,0mr,zl,r,0p,msn,e7,ag,rmp,x1,n,a,9,we,dm9,nd,b,y,s6y,s5,hk,hp,d,a,y,k,s,aw,l,a,m,rk,ku,b,0o,rc,7m,h2g,g2g,zi,d,o,8v,oov,d,rg,93c,tz,l,ed,94,z,9,8,6,s,tdk,e,b,k7,as,me,g2,rk,z,uo,ya,cyo,0,1h,vu,0,oi,k,rh9,8,nc,lgl,id,f0,ngq,e,1l,ks,f,1,r,qr,jp,rb,vp,p,k,tm,jb,rq,ti,4,rg,7,wmk,to,p,ft,9k,7,4z,p,m3l,2,y,bd,hy,9,zs,w,jzx,jj,r,lg,dtq,w,xa,cl,pd,s3w,nb,5n,v,rh,qn,n,k,do4,ne,hs,2k,uip,f,p,rhr,q4,ec,6u,h8,v3,o,s,dp,dsr,ax,le,xo5,yi,vb,xw,qns,yuo,t8,s,y,0q,o,ur,oe,3uc,7f,hne,rc,m,zd,aly,mx,c,f,j2n,t,kf,u,f,9oa,nd,r,x,xe,z,7,w,qa,1z,c,waa,j,q5,7,b,985,j,ll,kg,hd,odj,k4,7n,cy,n7,m,yx,qpp,kb,n1,t,wy,dk,vvu,wn,la,cw,kx,i9,cj,hn,if,vi,avx,lt,4,rxr,ho,wvk,fp,y,b,b,i,kq,ao,be,gwn,su,n9g,30d,a5,od,9l,l3,23,u,zx,h8v,rx,m,kn,jn,2g,az,y,o8,vl,i4g,6,p,x8,rf,aqh,un,fh,fa,6cr,hs,olo,oc,x,r,y,j,r25,e00,ika,e,vx,e,s,yt,td,x,ip,gz,n,ui,fo1,r,nu,hp,3jg,y,zja,lcm,vg,9q,k,u,p,jmm,am,s,ss,lps,d,qi,u,kp,sr,gl,w,ig,h1d,7,y,jl,8j,oe,k1y,l,g,a,2ud,44,v,r9,gii,iin,l,d,y,wg,dg,v,pq,v,m,y,qa,u,cm,w,x8z,gu5,w,dyc,p,h,v6z,wya,orf,cc0,h4,n,rix,x,s,n5,hax,f,wg,cs0,ut,1y,t,g,3s,hr,hk,b4,zma,s,g,ma,g,4lb,jb,b,k,1,2a,hr,8up,1,j,tgg,0d,ey,ziv,l,ed3,pk,g,vno,d,9th,rp2,je,fh3,es,a1,6d,o9,d,y,c,4,gn,ksb,0q,th,cn,mc,tka,q,r,rl,9qf,1,dv,fx,xv,4p,z9x,a,lt,t,ne,mcy,c,xjy,l,vqi,b,9rl,r,9,h,uf,q,k,8v,v,tb,j,ug,g,3vn,vu,4,8,y,dm,3,92,n,9,t,ny,ov,kf,hl1,hq,t,5s3,xpc,v,ce,9,0z,up,wtr,g8,qib,g,pz,j,e0,eay,xr,2l,o,wo,o,i8,om,p4,cp,lw,0,ip,i,h5d,yr3,ruu,nq,yc,w3,7,w,zhf,xa,wz,y,7s,ix,ksf,xqo,9,la,yw,iw,zsl,ld,py,n,y,u0,wsh,9,jsx,mn,ir,7,ckn,y2,c,j8,czt,c,j8,v,e,uml,h,wld,8,fl,hf,kee,20s,u,i,3p,du,lfn,ah,jxm,6g,qx,a,20,r7a,j,uo,bmy,dcs,1,k,2f,q,p,79e,g,yn,f,m3u,8,ux,z,k,o,wq,j,a,k,gi,3x,n3e,5s,3,egt,2,z,ryk,a,te,5c1,c,dgh,r2,k9,d,y,q,qh,w,bz,l,hv,dg7,b,b,mq,b,sm,tk,4,h,tx,c,oa,qsk,vi,q,u,s6e,lgv,gg,y,d,rs,si,as,h,zgz,n2,3m,sbv,aab,u,unn,g,le,kn,jg,w,o,h,t,xo,rwr,un,uo,j7,l7x,gn2,e,5,q,o,mrs,o23,ja,du,2,m,75,y,t9a,2m,dso,vi,vf,n8,57,4m,l4,cxu,te,i1,on,7g,g,ko,g,pv,5ii,yk,7m,cv4,tk,gs,u,bw,d,s,7,1c,u,nr,wj,qb,bx,ki,lf,j,zq,i,ig,d1,i6,gy,cv,v,45,ong,db,hc,pk,v,n,znk,u,o,j,r90,y8q,7kb,wj,z,vb,kzi,7,9,ho,p,sj,e6,fm,ozr,ghw,sop,ww,h0,ix,r,qk,ro,il,z,m,sl,8r,rym,8,y4,fc,7g,gv,av,vj1,qt,pw,hb,0,dh0,gu,cw,ml,w,mp8,2eu,xqu,yj,oe,2c1,k,o,t,tj,dmr,y,v,rx,taf,d,4,y,vp,cid,8c,u,x,rz,nt,gq,8,od,t2,d,j6,xy,pz,kpb,o,ql,4,nl,b4y,mxz,y,f,67s,i,iq,7v,keo,eb,j,w07,m,j,ez2,q,ee,lsw,nh,dz7,j,jmq,pk,www,hd,q,uy,f,f7,g2,4,k,j,0,8l,xw,g,y7x,c,v,0b,cp,5,ga,j4,2yd,w,mhe,bf,de,wh,xg,wh,zo,kf3,bi,akm,bs,q,hu,hs,zfc,qba,u,k,sn8,x7p,q,2t,g7,ct,4df,ty,d4,vav,i,m9h,uh,dp,ffk,9,afg,i4,yd,pi,ec,6,2n,fbe,b,p6,e,yh,ae,1,rh,7,o,6k,it,t,dvc,mt,w,p,y,8,l,4p,tc,q,y,7u,f,wxl,s3n,ai,w8,i,ma,pp,e4,k,wh,j,2b,d,lb,n,wxf,h,lu,bd,mn,s,0,q,x,5xk,3,msd,a0,0j,u3h,m,k,v0,s,v,t,uf,nb,y9,qu,t8,zba,r,3x,oa,x,2st,fk,k93,u3,g6l,ax,3co,1v,l,n,fw,a,xb,h,0i,8u,x,e,bhx,t,c,3,iu,j,x5,rz,sm,z,e,u,ji,j,xww,h,yoh,l,nk,n,hl,x,3ei,h,me,qh,gs,5o,6cu,qfb,yf,z1,p3x,j,g8,ubu,rgi,jh,pn,rk,d2,cf,smm,b,gg,lks,kv,em,g4,ln,mp,uid,hxb,q,ed,r,qk,nv,oc,j,anr,j7,n,h7,zcx,xk,crh,fhe,k7,h,o3,hg,e,kdr,y,fx,qw,z15,da,0a,8ba,puf,u,yu,grl,sw,v,l54,fi,yxq,5,9gi,2tz,el,i,4,5jl,u,f,yd,uyg,ck,nt,fa,72,a,fh,4bk,j,sk,wx,sp,4s,ox,e,o,zgf,8u,hz,5o,zlx,q,q5,x,why,ui,lt,gd,m,xp,5b,4re,b,3v,0ta,rhj,29,8t,n,zhd,e,e,kc0,8cy,v,6w,tb,us,ua,r,hk,r,0,p,6qe,r,0j,xa,hg,fe,6,c,c,dr,sw,cn,9ir,nb9,gl,vxv,kln,6,qf,8,rdt,qlc,km,x4,1y,kvp,6,wq,yiq,3ff,fuy,tm,jm,xx,hk,wu,mh,pb,da,bpe,7,rh,a,hnz,z3,rr,y,w,ys,c,wyc,h,p0,sy,ud,b7,gzq,ru,r5w,g6,iw,ae,db,o,e5j,yr,k2,ji,mj,c2,h,v,w1,i,mh,nvr,no,n,aq,k,n,n,ue,co,r,b,w,3g,e9,r,j,gr,mi,i,l,y9n,nqv,z2o,h5w,x,qr,qac,wa,ni,w4,p2,hd,iwy,o,3fl,g,tr,kw,9,qv,5pa,4n,4,vx,d,s,s,cs,0tz,2,5,ly,gg3,a6,ej,al,du,89,7,m,04,7b,b,1 Chuyển giao chương trình Trải nghiệm STEM – Stem+

Chuyển giao chương trình Trải nghiệm STEM

Trải nghiệm STEM là chương trình giáo dục trải nghiệm Khoa học kết hợp Kỹ năng dành cho học sinh trong độ tuổi từ 6-11 tuổi, bao gồm 90 chủ đề bài học/5 lớp, được phân phối thông qua phần mềm STEM tới các trường và cá nhân đăng ký tham gia chương trình.

Trong quá trình học tập, học sinh sẽ được làm quen với 2 nhân vật DODO & DINO, cùng tham gia vào chuyến hành trình khám phá thế giới khoa học vô cùng bổ ích và lý thú. Xuyên suốt các chủ đề bài học là những câu chuyện cuộc sống, những tình huống quen thuộc xảy ra hàng ngày, không chỉ giúp các em

Bằng tính năng ưu việt của mình, phần mềm STEM không chỉ là công cụ đắc lực hỗ trợ quá trình giảng dạy trên lớp của giáo viên mà còn trở thành người bạn đồng hành nuôi dưỡng và chắp cánh cho ước mơ khoa học của mỗi học sinh. Bên cạnh những giờ thực hành trên lớp, học sinh hoàn toàn có thể chủ động TIẾP CẬN, KHÁM PHÁ khoa học ngay tại nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *