Vì sao nên chọn

Thứ nhất: Giáo dục STEM+ tích hợp theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và thông qua thực hành. Mục tiêu nhằm giúp hỗ trợ hình thành những con người có năng lực làm việc hiệu quả trong môi trường làm việc có tính sáng tạo cao với những công việc đòi hỏi trí thức, trí tuệ của thế kỷ 21.

Thứ hai: Giáo dục STEM+ đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học. Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM+, học sinh được đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học…

Xem thêm

ĐỐI TÁC

Công ty Cổ Phần

Phát Triển Giáo Dục

STEM VIỆT NAM

Công ty Cổ Phần

EDTECH AGENCY